Rekrutacja

Warunki przyjęcia do klas tanecznych:
1. Kandydaci do klasy taneczno-teatralnej powinni posiadać doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca, a także charakteryzować się poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością i kreatywnością.

2. Kandydaci do klasy tanecznej o profilu „street dance” powinni posiadać doświadczenie w tym stylu tańca, a także charakteryzować się poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością, cierpliwością i kreatywnością.

3. Kandydaci do klasy musicalowej powinni posiadać doświadczenie taneczne w dowolnej technice tańca, a także charakteryzować się dobrym słuchem muzycznym, artykulacją nieobarczoną poważnymi wadami wymowy, poczuciem rytmu, sprawnością fizyczną, pracowitością, systematycznością i kreatywnością.

*Predyspozycje kandydatów oraz umiejętności taneczne zostaną zweryfikowane podczas 3-etapowego egzaminu wstępnego, składającego się z egzaminu praktycznego oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

*Dodatkowym warunkiem przyjęcia jest uzyskanie średniej ocen w wysokości co najmniej 4,0 (w szczególnych przypadkach gdy średnia będzie niższa, ale kandydat będzie wykazywał wybitne umiejętności, komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji o ewentualnym przyjęciu kandydata).


Egzaminy do klas tanecznych:

EGZAMIN PRAKTYCZNY ODBĘDZIE SIĘ w siedzibie Akademii, przy ulicy Aleksandrowskiej 38 w Łodzi.


18.06.2024r. godz. 9:00 - termin egzaminu praktycznego

 

1. Wymogiem przystąpienia do egzaminu jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej oraz przesłanie uzupełnionych formularzy:

  • formularz rekrutacyjny - należy pobrać z linku [pobierz], uzupełnić (wraz z aktualnym zdjęciem) i przesłać na adres: biuro@acpainternational.com
  • karta zgłoszenia - należy pobrać z linku [pobierz], uzupełnić i przesłać na adres mailowy szkoły: sekretariatminerska@szkolagortata.pl

*W przypadku problemów z załączeniem zdjęcia do formularza, prosimy aby wysłać je mailem jako osobny plik podpisany imieniem i nazwiskiem wraz z formularzem.

  • Opłata rekrutacyjna wynosi 100,00 zł 

Wpłaty należy dokonać na konto organizatora:

Ad Astra Project, ul. Aleksandrowska 38, 91-151 Łódź

nr konta: 90 1090 2196 0000 0001 4314 5432

* W temacie przelewu prosimy aby wpisać: Imię i nazwisko/rekrutacja/profil klasy

Zgłoszenie jest uznawane za ważne tylko w przypadku nadesłania uzupełnionych formularzy i wyrażenia zgody na wszystkie punkty zawarte w sekcji RODO.

2. Przebieg egzaminu:

ETAP I - sprawdzian praktyczny:

  • klasa taneczno-teatralna: lekcja tańca klasycznego, tańca współczesnego oraz tańca komercyjnego (jazz funk/commercial), przygotowana przez tancerzy Teatru Wielkiego w Łodzi oraz pedagogów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  • klasa taneczna spec. street dancelekcja tańca klasycznego, tańca współczesnego oraz tańca komercyjnego (jazz funk/commercial), przygotowana przez tancerzy Teatru Wielkiego w Łodzi oraz pedagogów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  • klasa musicalowa: lekcja tańca klasycznego, tańca współczesnego oraz tańca komercyjnego (jazz funk/commercial), przygotowana przez tancerzy Teatru Wielkiego w Łodzi oraz pedagogów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi


ETAP II - prezentacja umiejętności:

  • klasa taneczno-teatralna: prezentacja autorskiego solo w dowolnej technice tańca o czasie trwania od 1:30 min do 2:30 min (liczone od momentu rozpoczęcia choreografii)
  • klasa taneczna spec. street danceprezentacja autorskiego solo w dowolnej technice tańca o czasie trwania od 1:30 min do 2:30 min (liczone od momentu rozpoczęcia choreografii)
  • klasa musicalowa: prezentacja autorskiego solo w dowolnej technice tańca o czasie trwania od 1:30 min do 2:30 min (liczone od momentu rozpoczęcia choreografii) oraz przygotowanie dwóch utworów o odmiennym charakterze z zakresu piosenki aktorskiej, piosenki estradowej, musicalu lub klasyki (dowolnie dobrane przez kandydata) - wykonane z pamięci, z podkładem (przygotowanym na pendriv'ie) lub a cappella (organizator przygotowuje odpowiedni sprzęt, nie zapewnia jednak akompaniatora); ponadto badanie predyspozycji słuchowych kandydata

Obie części egzaminu praktycznego mają na celu sprawdzenie predyspozycji oraz poziomu technicznego kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danej klasy. Komisja egzaminacyjna ocenia takie składowe jak: świadomość ciała, poczucie rytmu oraz muzykalność, koordynację ruchową, warunki fizyczne i kreatywność.

ETAP III – rozmowa kwalifikacyjna (dla kandydatów wszystkich klas)

  • Celem jest poznanie zainteresowań kandydata oraz sprawdzenie wiedzy, dotyczącej wybranych zagadnień z życia społecznego i kulturalnego, a także zbadanie kompetencji intelektualnych ucznia w procesie interpretacji współczesnej sztuki i szeroko pojętej kultury.

Komisja egzaminacyjna podczas rozmowy może poprosić kandydata o realizację sceny aktorskiej (dlatego też przed przystąpieniem do tej części egzaminu, należy się dobrze rozgrzać).

Strój obowiązujący podczas egzaminu:

Podczas sprawdzianu praktycznego (ETAP I) obowiązuje strój przylegający do ciała w kolorze czarnym. W przypadku prezentacji solowych (ETAP II) obowiązuje strój dowolny, adekwatny do choreografii.


Przebieg egzaminów odbędzie się w miłej i przyjaznej atmosferze!


*W przypadku pojawienia się nowych obostrzeń w odniesieniu do sytuacji epidemicznej, istnieje możliwość, iż egzamin zostanie przeprowadzony za pośrednictwem formuły online. W obliczu zaistnienia takiej sytuacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani o zmianie modelu przeprowadzenia egzaminu możliwie najszybciej przy uwzględnieniu daty ogłoszenia obostrzeń.


Wyniki egzaminu zostaną przesłane na adres e-mailowy Rodzica/Opiekuna prawnego, podany w formularzu zgłoszeniowym, w ciągu 7 dni roboczych (licząc od dnia następnego po zakończonym egzaminie praktycznym dla wszystkich kandydatów).