Aktualności
05 kwietnia '22

Otwarty Webinar dla Kandydatów do klas tanecznych

Otwarty Webinar dla Kandydatów do klas tanecznych

Otwarty Webinar dla kandydatów do klas tanecznych!

 

Zapraszamy serdecznie do udziału w Webinarze, wszystkich zainteresowanych programami taneczno-teatralnymi oraz tanecznymi realizowanymi  w Liceum Ogólnokształcącym - Szkoły Marcina Gortata w Łodzi.

 

Celem spotkania będzie przedstawienie kandydatom, rodzicom oraz opiekunom, oferty edukacyjnej skoncentrowanej na programie artystycznym i sportowym.

Podczas Webinaru poruszymy najistotniejsze tematy, włączając:

 • Dlaczego warto wziąć udział w naszych profesjonalnych programach edukacji tanecznej i artystycznej oraz  do kogo są one kierowane
 • Jak wyglądają programy, jakie zajęcia się w nich zawierają, jakie są możliwości wyboru specjalizacji dla uczniów oraz czym jest program otwarty
 • Jak przebiega proces rekrutacji, harmonogram wydarzeń oraz jakie są formalności aby rozpocząć z nami profesjonalne kształcenie

Przypomnimy również, że program jest dostępny dla każdego – niezależnie od przynależności klubowej, zespołowej, bądź jakiejkolwiek innej formy aktywności tanecznej i artystycznej. Podczas webinaru odpowiemy na wszystkie pytania, które pojawią się w trakcie spotkania.

 

Zainteresowanych udziałem w Webinarze (za pośrednictwem platformy Zoom) prosimy o zapisy:

 • Mailowo (Imię Nazwisko, Uczestnik/Rodzic/Opiekun, preferowany język Webinaru) – na adres: biuro@acpainternational.com

Do osób zapisanych zostanie wysłany mailowo link do webinaru.

 • Data: 23 Kwietnia 2022
 • Godzina: 19:30

Serdecznie zapraszamy!

 

Open Wbinar for candidates to Secondary School with dance classes!

 

We are thrilled to invite you to the Webinar about Dance and Dance & Theatre education programs realized with the Secondary School of Marcin Gortat in Łódź.

 

The purpose of the meeting is to present to everyone who might be interested – candidates, parents or legal guard, the education offer related to artistic and sport program.

During the Webinar we will be talking about major topics including:

 • Benefits and advantages of our professional dance and dance & theatre education programs and candidate profile
 • How the program looks like, what is included, what are the options to be chosen and what the “open program” is
 • What is the recruitment process, schedule and all formal aspects that need to be fulfilled to start with us the proffessional education

We will remind as well, that the program is available for everyone, disregarding current dance or artistic club/group affiliation. That will be also great chance to answer all your questions and clear all doubts.

Sign up to the Webinar (Via Zoom):

 • Via email, please write us details such as: Name, Last Name, Student/Parent/Legal guard, preferred language at biuro@acpainternational.com

Upon the sign up you will receive via email link to the Webinar.

Webinar date:

 • 23.04.2022 07:30 PM CEST

We look forward to see you soon!


Запрошуємо до участі у Вебінарі усіх зацікавленних програмами танцювально-театральними і танцювальними, котрі реалізуються у Загальноосвітньому Ліцеї - Школі Мартина Гортата в Лодзі.
 
Зустріч організована є з метою представлення кандидатом, батькам та опікунам пропозиції навчання, яка сосереджується на артистичній і спортивній програмах.
 
Протягом Вебінару порушимо найістотнейші темати, включаючи:
 • Чому варто взяти участь в наших професіональних програмах танцювального і артистичного навчання, та для кого вони призначені?
 • Як виглядають програми, які заняття і лекції в них входять, які можливості вибору спеціалізації для учнів та чим програм є відкритий?
 • Як проходить процес набору, розклад заходів та з якіми формальностями зустрінеться учень, би розпочати професіональне навчання ?
Ми также нагадуємо, що ця програма є доступна кожному - незалежнє від клубу, колективу (до якого належить учень), або інших видів танцювальної і артистичної діяльності. Підчас Вебінару відповімо на усі питання, котрі можуть появитись протягом Вебінару. 

Зацікавленні в участі у вебінарі можуть зареєструватися по (Via Zoom): 

 • електронній пошті ім я прізвище, учасник/батьки/опікун, бажана мова Вебінару - за адресою biuro@acpainternational.com

Усім зареєстрованим ми надішлемо посилання на електронну пошту
 
Дата: 22.04.2022
 
Години: 19:30 CEST
 
Щиро запрошуємо! 

Webinar aperto per i candidati alle classi di danza!

Invitaiamo a partecipare al Webinar tutti interessati ai corsi di danza e teatro con la danza che verranno realizzati al Liceo – Scuola di Marcin Gortat a Lodz, in Polonia.
Il proposito dell’incontro e di far conoscere ai candidati, genitori e tutori legali l’offerta di educazione concentrata sul programma artistico e sportivo.
Durante il Webinar gli argomenti piu importanti saranno:
 • Perche ne vale la pena a partecipare ai nostri programmi di educazione artistica e di danza ed a chi sono dedicati
 • Come sono fatti diversi programmi, quali classi includono, quali sono le possibilita di scelta per gli alunni e ch cos’e il programma aperto
 • Come e fatto il processo di ammissione, il programma di eventi che accadranno durante l’anno e quali sono le formalita per cominciare l’educazione proffessionale con noi
Vorremmo poi ricordare che i programmi sono accessibili per tutti indipendentemente dall’organizzazione, club o scuola di danza o artistica alla quale si appartiene. Durante il Webinar risponderemo a tutte le domande che appariranno nel frattempo del nostro incontro.
Tutii gli interesatti ad attendere il Webinar chiediamo di iscriversi al:
 • biuro@acpainternational.com (nome, cognome, candidate/parente/tutore, lingua scelta)
A Tutte le persone iscritte verra mandata la mail con il link al Webinar.
 • Data: 23.04.2022
 • Ora: 19:30
Vi aspettiamo!
 

Wstecz